Re: U.S. Plans to Sue Controversial Arizona Sheriff